ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

upper class

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *upper class*, -upper class-

upper class ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
upper class (n.) ชนชั้นสูง See also: คนชั้นสูง, สังคมชั้นสูง Ops. lower class
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Upper classชนชั้นสูง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนชั้นสูง (n.) upper class See also: aristocracy Syn. ชนชั้นสูง Ops. คนชั้นต่ำ
ชนชั้นสูง (n.) upper class See also: aristocracy Syn. คนชั้นสูง, ผู้ดี Ops. ชนชั้นต่ำ
ผู้ดี (n.) upper class See also: aristocracy Syn. คนชั้นสูง Ops. ชนชั้นต่ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the very small upper class is benefiting from the riches!แล้วคนชั้นต่ำคือพวกที่ต้องรอเงินช่วยเหลือคนรวย
This is called upper class social conscience.นั่นมันควรจากคนที่รู้สึกผิดจากความผิดของเขาที่ได้ทำ
And his background makes us think he lives a mid- to upper class lifestyle.จากภูมิหลังเขา ทำให้เราเชื่อว่าเขาอาศัย ในวิถีชีวิตชนชั้นกลางหรือสูง
So, tell me, what's a beautiful, young, American Ping-Pong player doing mingling amongst the British upper class?ช่วยบอกที ว่าสาวน้อยอเมริกัน นักตีปิงปองกำลังทำอะไร ถึงมาอยู่ในงานสังคมชั้นสูง ของคนอังกฤษได้
Even among the VVIPs, let these 47 people know that they're in the top 10% in the upper class.ในท่ามกลางแขก VVIP, 47 คนนี้จะได้ตระหนักว่าเค้าคือระดับ top 10 ของชนชั้นสูงจริงๆ

upper class ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上流[shàng liú, ㄕㄤˋ ㄌㄧㄡˊ, 上流] upper class

upper class ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上つ方[うえつがた, uetsugata] (n) nobles; the upper class
上層階級[じょうそうかいきゅう, jousoukaikyuu] (n) upper classes; high society
上流[じょうりゅう, jouryuu] (n) (1) upper stream; upper course; upper reaches; (adj-no) (2) upstream; (n,adj-no) (3) upper classes; (P)
上流社会[じょうりゅうしゃかい, jouryuushakai] (n,adj-no) upper classes
上級生[じょうきゅうせい, joukyuusei] (n) upper classman

upper class ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั้นสูง[adj.] (chan sūng) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang
คนชั้นสูง[n. exp.] (khon chan s) EN: upper class ; noble FR:
ผู้ดีเก่า[n. exp.] (phūdī kao) EN: aristocrat ; noble ; well-mannered person ; respected person ; old upper class FR:
สังคมชั้นสูง[n. exp.] (sangkhom ch) EN: high society ; upper class ; high class society FR: haute société [f] ; gotha [m] ; gratin (fam.) [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า upper class
Back to top