ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

upheave

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *upheave*, -upheave-

upheave ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
upheave (vi.) ยกตัวขึ้น See also: สูงขึ้น Syn. heave, lift up
upheave (vt.) ยกขึ้น See also: ทำให้สูงขึ้น Syn. lift up, heave
English-Thai: HOPE Dictionary
upheave(อัพฮีฟว') vt. ยกขึ้น,ทำให้สูงขึ้น vi. สูงขึ้น
English-Thai: Nontri Dictionary
upheave(vt) ยกสูงขึ้น,ยกระดับขึ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า upheave
Back to top