ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

upgrader

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *upgrader*, -upgrader-

upgrader ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
upgrader (n.) ผู้ที่ยกระดับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า upgrader
Back to top