ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

upbraider

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *upbraider*, -upbraider-

upbraider ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
upbraider (n.) ผู้ดุด่า See also: ผู้ว่ากล่าว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า upbraider
Back to top