ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unworldliness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unworldliness*, -unworldliness-

unworldliness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unworldliness (n.) การไม่ยึดติดกับวัตถุ
unworldliness (n.) การไม่มีประสบการณ์ Syn. inexperienced
unworldliness (n.) การไม่เป็นส่วนหนึ่งของโลก

unworldliness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
俗離れ[ぞくばなれ, zokubanare] (n,vs) unworldliness
仙骨;薦骨[せんこつ, senkotsu] (n,adj-no) (1) sacrum; sacral bone; (2) (仙骨 only) hermitry; appearance of an hermit; unworldliness; unusual physique; outstanding appearance
脱俗[だつぞく, datsuzoku] (n,vs) unworldliness; saintliness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unworldliness
Back to top