ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

untidiness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *untidiness*, -untidiness-

untidiness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
untidiness (n.) ความไม่เรียบร้อย Syn. confusion

untidiness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไม่เรียบร้อย[n. exp.] (khwām mai r) EN: untidiness FR: désordre [m]

untidiness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unordentlichkeit {f}untidiness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า untidiness
Back to top