ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unsophisticatedly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unsophisticatedly*, -unsophisticatedly-

unsophisticatedly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unsophisticatedly (adv.) อย่างซื่อๆ See also: อย่างไร้เล่ห์เหลี่ยม Syn. openly

unsophisticatedly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
naiv {adv}naively; unsophisticatedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unsophisticatedly
Back to top