ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unscientifically

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unscientifically*, -unscientifically-

unscientifically ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unscientifically (adv.) อย่างไม่เป็นวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's not you I'm questioning. These test results are unscientifically possible.มันไม่ใช่คุณที่ผมกำลังตั้งคำถาม ผลการทดสอบพวกนี้มันไม่มีทางเป็นไปได้ตามหลักวิทยาศาสตร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unscientifically
Back to top