ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unsaddle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unsaddle*, -unsaddle-

unsaddle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unsaddle (vi.) เอาอานลงจากม้า
unsaddle (vt.) เอาอานลงจากม้า
English-Thai: HOPE Dictionary
unsaddle(อันแซด'เดิล) vt. เอาอานม้าออก,ทำให้ลงจากหลังม้า,ทำให้ตกจากอานม้า. vi. เอาอานม้าออก

unsaddle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
裸馬[はだかうま, hadakauma] (n,adj-no) unsaddled horse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unsaddle
Back to top