ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unprintable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unprintable*, -unprintable-

unprintable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unprintable (adj.) ที่ไม่สามารถออกตีพิมพ์ได้ See also: ที่หยาบคายเกินกว่าที่จะตีพิมพ์ได้ Ops. printatable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unprintable
Back to top