ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unionization

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unionization*, -unionization-

unionization ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unionization (n.) การจัดตั้งให้เป็นสหภาพแรงงาน

unionization ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewerkschaftsfreiheit {f}free unionization
gewerkschaftliche Organisation {f}unionization

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unionization
Back to top