ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uninviting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uninviting*, -uninviting-

uninviting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uninviting (adj.) ไม่น่ารื่นรมย์

uninviting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝืดคอ[adj.] (feūt khø) EN: hard to swallow ; uninviting FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uninviting
Back to top