ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unheeding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unheeding*, -unheeding-

unheeding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unheeding (adj.) ซึ่งไม่สนใจ Syn. regardless, thoughtless

unheeding ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sorglos {adv}unheedingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unheeding
Back to top