ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unfurling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unfurling*, -unfurling-

unfurling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unfurling (n.) การคลี่ออก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การกางใบ (n.) unfurling a sail See also: unfolding a sail
การใช้ใบ (n.) unfurling a sail See also: unfolding a sail Syn. การกางใบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, just because there's a road unfurling in front of you, doesn't mean you have to take it.ฉันหมายถึง แค่เพียงเพราะ ข้างหน้าพอมีช่องให้เธอเล็ดลอดไปได้ ก็ไม่ได้หมายความว่า เธอต้องไปตามนั้น

unfurling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
発展[はってん, hatten] (n,vs) (1) development; growth; advancement; unfurling; (2) expansion; extension; enlargement; (3) (recently often associated with gay sex) (See 発展場) playing around; having an active sex life; (P)

unfurling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การใช้ใบ[n.] (kān chaibai) EN: unfurling a sail ; unfolding a sail FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unfurling
Back to top