ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unemployment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unemployment*, -unemployment-

unemployment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unemployment (n.) จำนวนผู้ว่างงาน See also: ตัวเลขผู้ว่างงาน
unemployment (n.) การว่างงาน See also: การไม่มีงานทำ
English-Thai: HOPE Dictionary
unemployment(อันเอมพลอย'เมินทฺ) n. การไม่มีงานทำ,การตกงาน
English-Thai: Nontri Dictionary
unemployment(n) การว่างงาน,การตกงาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unemploymentการว่างงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unemploymentการว่างงาน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การตกงาน (n.) unemployment See also: losing a job Syn. การว่างงาน
การว่างงาน (n.) unemployment See also: losing a job
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have no choice. Your unemployment will dry up soon.นายไม่เหลือทางเลือกอื่นแล้ว นายตกงาน ไม่มีเงินเข้าเลย
I'm thinking unemployment if you don't finish those cues on time.ฉันว่าคุณจะตกงานเอานะ ถ้าคุณไม่ทำเพลงพวกนั้นให้เสร็จทันเวลาน่ะ
Facing issues that range from economic stagnation and unemployment to rising crime, while at the same time balancing black aspirations with white fears.และต้องเผชิญหน้ากับปัญหามากมาย.. ตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจ.. การว่างงาน
A whole unemployment check.เป็นการตรวจสอบของคนที่ว่างงานทั้งนั้นแหล่ะ
Is a straight ticket to the unemployment line.ก็เหมือนนั่งรอตกงานอยู่แล้ว
Who in the last year was foreclosed upon, filed for bankruptcy, or applied for unemployment and then narrowed that list down to men between the ages of 25 and 45.ในปีที่แล้วว่าใครเป็นถูกยึดทรัพย์ หรือล้มละลายบ้าง หรือสมัครตำแหน่งว่างงาน เพื่อจะได้จำกัดให้แคบลง ดูที่ผู้ชายอายุระหว่าง 25-45 ปี
I'm collecting unemployment and he's using pictures of Macaulay Culkin for money.ผมต้องไปขอเบี้ยคนตกงาน แล้วเขาก็จะต้องใช้รูป แม็กคอเลย์ คัลกกิ้นไปหากิน
They've got record-breaking unemployment and foreclosures, leaving a lot of displaced, desperate people.พวกเขาทำลายสถิติของอัตราการว่างงาน และอัตราการยึดทรัพย์สิน เหลือทิ้งไว้แต่ผู้คนที่ไร้ที่อยู่ และสิ้นหวัง
Ha-ha-ha. Get in the unemployment line because you just got Axed.ต่อแถวคนตกงานเลย เพราะคุณเพิ่งถูกไล่ออก
You're the reason I've got to go on unemployment for God knows how long.คุณเป็นตัวต้นเหตุ ที่ทำให้ฉันต้องกลายเป็นคนตกงาน พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงรู้ว่านานแค่ไหน
Your state has the highest unemployment numbers in the country, the highest obesity rates for young children.รัฐของคุณมีอัตราการว่างงานสูงสุด ในประเทศนี้ อัตราเด็กที่เป็นโรคอ้วนสูงสุด
Did you know that Alaska has the highest rate of unemployment in the country, a statewide epidemic of childhood obesity?คุณรู้ไหมคะว่าอลาสก้า มีอัตราการว่างงานสูงที่สุดในประเทศ โรคอ้วนในเด็กระบาดไปทั่ว?

unemployment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失业率[shī yè lǜ, ㄕ ㄧㄝˋ ㄌㄩˋ, 失业率 / 失業率] unemployment rate
失业[shī yè, ㄕ ㄧㄝˋ, 失业 / 失業] unemployment

unemployment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
摩擦的失業[まさつてきしつぎょう, masatsutekishitsugyou] (n) frictional unemployment
潜在失業[せんざいしつぎょう, senzaishitsugyou] (n,adj-no) invisible unemployment
非自発的失業[ひじはつてきしつぎょう, hijihatsutekishitsugyou] (n) involuntary unemployment
平準化[へいじゅんか, heijunka] (n) leveling; levelling; equalization; alleviation (e.g. of unemployment); harmonization

unemployment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราการว่างงาน[n. exp.] (attrā kān w) EN: unemployment rate FR: taux de chômage [m] ; niveau de chômage [m]
การประกันการว่างงาน[n. exp.] (kān prakan ) EN: unemployment insurance FR: assurance chômage [f]
การว่างงาน[n.] (kān wāng-ng) EN: unemployment ; job losses FR: chômage [m]
การว่างงานโดยสมัครใจ[n. exp.] (kān wāng-ng) EN: voluntary unemployment FR: chômage volontaire [m]
ผู้ว่างงาน[n. exp.] (phū wāng-ng) EN: jobless person ; unemployment FR: chômeur [m] ; personnes sans emploi [fpl]

unemployment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jugendarbeitslosigkeit {f}youth unemployment
Massenarbeitslosigkeit {f}mass unemployment
Arbeitslosenquote {f}unemployment rate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unemployment
Back to top