ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uneconomical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uneconomical*, -uneconomical-

uneconomical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uneconomical (adj.) ที่ไม่ทำกำไร Syn. unprofitable Ops. profitable
uneconomical (adj.) ที่ฟุ่มเฟือย Ops. economical
English-Thai: HOPE Dictionary
uneconomical(อัน'อิคะนอม'มอคัล) adj. ไม่ประหยัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uneconomical
Back to top