ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

underwritten

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *underwritten*, -underwritten-

underwritten ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
underwritten (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ underwrite
underwritten (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ underwrite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า underwritten
Back to top