ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

underwood

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *underwood*, -underwood-

underwood ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
underwood (n.) พุ่มไม้เตี้ย See also: กลุ่มพุ่มไม, แนวพุ่มไม้ Syn. underbrush
English-Thai: HOPE Dictionary
underwood(อัน'เดอะวูด) n. พุ่มไม้เตี้ยที่อยู่ใต้ต้นไม้สูง,กลุ่มพุ่มไม้,แนวพุ่มไม้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That is a carrie underwood song, not a life choice.นั่นมันเพลงของแครี่ อันเดอร์วูด ไม่ใช่ทางเดินชีวิต
All my tomes begin here, on a 1920s Underwood 5, once owned by John Cheever, I'm told.หนังสือเล่มหนาของผมทั้งหมดเกิดขึ้นที่นี่ ในปี 1920 อันเดอร์วู้ด5 เคยเป็นของจอห์น ชีเวอร์
Ronald Underwood just over there.โรนัลด์ อันเดอร์วู้ด อยู่ทางนั้น
I am like a bad Carrie Underwood song once I get going.ฉันน่ะเหมือนเพลงห่วย ๆ ของแครี่ อันเดอร์วู้ด ลองได้เริ่มแล้วไม่จบง่าย ๆ หรอก
Underwood was shot 11 times in the head and abdomen.อันเดอร์วู้ดถูกยิง11ครั้ง เข้าที่ศีรษะและท้อง
Thank you, Dr. Underwood.เอาล่ะ ขอบคุณ ดร.อันเดอร์วู้ด
Um, hi. I'm Hugh Underwood.อ่า ไฮ ผมฮิว อันเดอร์วู้ด
Well, based on stitching, CSU determined that the briefcase is an Underwood, which is pricey, and only two local shops sell them.ดูจากรอยตะเข็ม หน่วยพิสูจน์หลักฐานมั่นใจว่า มันเป็นกระเป๋าเอกสาร ฃN ยี่ห้อ 'อันเดอร์วูด' ซึ่งค่อนข้างแพง และแถวนี้มีเพียง 2 ร้านเท่านั้นที่ขายมัน
Oh, he was, but slow your roll, homegirl, because next up is Ronald Underwood,ใช่ เขาเคยเป็น แต่อย่าเพิ่งด่วนสรุป สาวน้อย เพราะคนต่อไปคือ โรนัลด์ อันเดอร์วู้ด
Underwood's as straight as an arrow.อันเดอร์วู๊ดประวัติขาวสะอาด
Probably when he was confronting Underwood.อาจจะเป็นตอนที่เขาเผชิญหน้ากับอันเดอร์วู๊ด
All right, there was this kid. Billy Underwood.มีเด็กคนนึง\ บิลลี่ อันเดอร์วู๊ด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า underwood
Back to top