ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undernourishment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undernourishment*, -undernourishment-

undernourishment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undernourishment (n.) การขาดสารอาหาร See also: การได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ Syn. malnourishment
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โรคขาดอาหาร (n.) undernourishment

undernourishment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
营养不良[yíng yǎng bù liáng, ˊ ㄧㄤˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, 营养不良 / 營養不良] malnutrition; undernourishment; deficiency disease; dystrophy

undernourishment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โรคขาดอาหาร[n. exp.] (rōk khāt āh) EN: malnutrition ; undernourishment FR: malnutrition [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undernourishment
Back to top