ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

underlay

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *underlay*, -underlay-

underlay ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
underlay (vt.) วางอยู่ข้างใต้ See also: รอง
underlay (n.) สิ่งที่รองอยู่ข้างใต้ See also: ที่รอง, ผ้ารอง Syn. fundamental
underlay (vt.) กริยาช่อง 2 ของ underlie
English-Thai: HOPE Dictionary
underlay(อัน'เดอะเล) vt.,vi.,n. (สิ่งที่) วางอยู่ข้างใต้,รอง vi. (สายแร่) ยื่นขยายอยู่ข้างใต้.

underlay ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下层[xià céng, ㄒㄧㄚˋ ㄘㄥˊ, 下层 / 下層] underlayer; lower class; lower strata; substrate
垫底儿[diàn dǐ r, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄧˇ ㄖ˙, 垫底儿 / 墊底兒] foundation layer; underlay; fig. to lay foundations; to snack
基座[jī zuò, ㄐㄧ ㄗㄨㄛˋ, 基座] underlay; foundation
底层[dǐ céng, ㄉㄧˇ ㄘㄥˊ, 底层 / 底層] underlayer

underlay ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
支える[ささえる, sasaeru] (v1,vt) (1) to support; to prop; to sustain; to underlay; to hold up; (2) to hold at bay; to stem; to check; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า underlay
Back to top