ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undergrad

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undergrad*, -undergrad-

undergrad ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undergrad (n.) คำเรียกไม่เป็นทางการของ undergraduate
undergrad (adj.) คำเรียกไม่เป็นทางการของ undergraduate
undergraduate (n.) นักศึกษาระดับปริญญาตรี Ops. postgrad
undergraduate (n.) นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับปริญญาตรี See also: นักศึกษาปริญญาตรี Syn. student
undergraduate (adj.) เกี่ยวกับนักศึกษาปริญญาตรี
English-Thai: HOPE Dictionary
undergrad(อัน'เดอะแกรด) n.,adj. =undergraduate (ดู)
undergraduate(อันเดอะแกรด'จุเอท) n.,adj. (เกี่ยวกับ) นักศึกษาระดับปริญญาตรี
English-Thai: Nontri Dictionary
undergraduate(adj) อยู่ในระดับปริญญาตรี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
undergraduateระดับปริญญาตรี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กศ.บ. (n.) undergraduate studies Syn. การศึกษาบัณฑิต
การศึกษาบัณฑิต (n.) undergraduate studies
undergrad (n.) คำเรียกไม่เป็นทางการของ undergraduate
undergrad (adj.) คำเรียกไม่เป็นทางการของ undergraduate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Age 39, went to undergrad in toronto, graduated second in his class from michigan medical institute 2000, went on to work for a public health organization in detroit.อายุ 39 จบปริญญาจากโตรอนโต จบเป็นอันดับ 2 ในชั้น จากสถาบันแพทย์มิชิแกน ปี 2000 ทำงานในองค์กรสาธารณสุขที่ดีทรอยท์
I actually audited a torts class when I was considering law school as an undergrad back in... 2002.ที่จริงแล้วฉันเคยตรวจสอบชั้นเรียนวินาศภัย ตอนที่ฉันตัดสินใจ เรียนกฎหมายเป็นปริญญาตรี ย้อนไปเมื่อปี 2002
You did your undergraduate degree in physics.. คุณเป็นแพทย์ คุณสอนที่วิทยาลัย
I know many of you had this as undergraduates, but it won't hurt to brush up.อธิบายชัดเจนขนาดนี้แล้วคงไม่มีปัญหา
One course, undergrad. That hardly qualifies me..วิชาเดียว, ยังไม่จบ มันยากสำหรับฉัน
I even wrote a paper on him as an undergrad.ผมเคยเขียนรายงาน เรื่องของเขาสมัยเรียน ปริญญาโท
He set up a website where you vote on the hotness of female undergrads.เขาทำเวบให้คนโหวตว่า ผู้หญิงคนไหนสวยกว่ากัน
Harvard undergraduates believe that inventing a job is better than finding a job.พวกนักศึกษาเชื่อว่าการประดิษฐ์อะไรสักอย่าง ย่อมดีกว่าการหางานทำ
I was fascinated by Gödel's paper, which I had actually read when I was an undergraduate at MIT, and I wondered if I could follow up Einstein's suggestion, can this be actually done physically?ที่เดินตามรอยเท้า กอเดล ผมรู้สึกทึ่งกับกระดาษของ กอเดล ซึ่งผมมีความจริงอ่านตอนที่ผม เป็นนักศึกษาปริญญาตรีที่เอ็มไอที
Well, at 25 they'd be much older than most undergrads at S.U.อายุยี่สิบห้าถือว่าแก่กว่า เด็กป.ตรีส่วนใหญ่ของเอสยู
I.U. has about 32,000 undergrads, while Notre Dame only has eight.ม.อินเดียน่ามีนักศึกษา ราว 3 หมื่น 2 พันคน -ขณะที่โนเทรอดามมีแค่ 8 พัน
Father--Hugo. Undergrad, Stanford.พ่อชื่อฮิวโก้ ปริญญาตรี,สเตนฟอร์ด

undergrad ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本科[běn kē, ㄅㄣˇ ㄎㄜ, 本科] undergraduate course; regular college course

undergrad ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
学士入学[がくしにゅうがく, gakushinyuugaku] (n) admission of university graduates to an undergraduate program
学部[がくぶ, gakubu] (n,adj-no) (1) department of a university; (adj-f) (2) undergraduate (course, program, etc.); (P)
学部学生[がくぶがくせい, gakubugakusei] (n) undergraduate student; undergraduate
学部生[がくぶせい, gakubusei] (n) undergraduate

undergrad ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้ความรู้นักศึกษา[v. exp.] (hai khwāmrū) EN: student ; university student ; academic ; learner ; scholar ; undergraduate FR: étudiant [m] ; étudiante [f]
การศึกษาบัณฑิต[n. exp.] (kān seuksā ) EN: undergraduate studies FR:
นักศึกษา[n.] (nakseuksā) EN: student ; university student ; academic ; learner ; scholar ; undergraduate FR: étudiant [m] ; étudiante [f]
นักศึกษาปริญญาตรี[n. exp.] (nakseuksā p) EN: undergraduate FR:
นิสิต[n.] (nisit) EN: undergraduate ; college student FR: étudiant [m]
นิสิตปริญญาตรี[n. exp.] (nisit parin) EN: undergraduate FR:
นิสิตา[n.] (nisittā) EN: undergraduette FR: étudiante [f]
อุดมศึกษา[n.] (udommaseuks) EN: higher education ; undergraduate study ; graduate study ; university education ; college education FR:

undergrad ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Proseminar {n}proseminar; undergraduate seminar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undergrad
Back to top