ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

underarm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *underarm*, -underarm-

underarm ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
underarm (adj.) ที่เกี่ยวกับรักแร้ See also: ที่อยู่ใต้วงแขน
underarm (n.) รักแร้ See also: ส่วนใต้วงแขน Syn. armpit
underarm (adv.) อย่างที่ต่ำกว่าไหล่ (การตีหรือการโยนในกีฬาต่างๆ)
underarm (adv.) ที่กระทำในลักษณะทิ้งแขนลงต่ำ Syn. underhand
underarm odor (n.) กลิ่นรักแร้ See also: กลิ่นเต่า
underarmed (adj.) มีอาวุธไม่เพียงพอ
English-Thai: HOPE Dictionary
underarmed(-อาร์มดฺ) adj. มีอาวุธไม่เพียงพอ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้เต่า (n.) underarm odor See also: excretions from armpit Syn. กลิ่นเต่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We can't enjoy ourselves infinitum, or at least bowl underarm.เราไม่สามารถสนุกกับตัวเองไม่ มีที่สิ้นสุด, หรืออย่างน้อยชามใต้วงแขน
Tails up, I haven't brought you all this way to bowl underarm.หางขึ้นแม้ว่าการต่อสู้เบื่อฉัน ไม่ได้ นำทุกท่านด้วยวิธีนี้ชามใต้วง แขน
Under her underarm, she said I can tell you rock She give me money I can tell by your charm# หล่อนบอกว่าฉันเท่ มีเสน่ห์ #

underarm ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腋臭[yè chòu, ㄧㄝˋ ㄔㄡˋ, 腋臭] armpit odor; underarm stink

underarm ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
わきが甘い;脇が甘い[わきがあまい, wakigaamai] (exp,adj-i) (1) preventing one's opponent from getting an underarm grip (in sumo); (2) having weak defenses
伝え反り[つたえぞり, tsutaezori] (n) underarm forward body drop (sumo)
右四つ[みぎよつ, migiyotsu] (n) sumo hold in which both wrestlers obtain an underarm grip with the right hand and an overarm grip with the left
左四つ[ひだりよつ, hidariyotsu] (n) sumo hold in which both wrestlers obtain an underarm grip with the left hand and an over-arm grip with the right
巻き替え[まきかえ, makikae] (n) (1) winding a replacement thread, wire, etc.; (2) changing from an overarm to an underarm grip on one's opponent's belt (sumo)
腋臭[わきが, wakiga] (n) body odor (odour); abnormal underarm odor (odour)

underarm ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้เต่า[n.] (khītao) EN: underarm odour ; underarm odor (Am.) FR:
ขนรักแร้[n. exp.] (khon rakraē) EN: ampit hair ; underarm hair FR: poils des aisselles [mpl]
กลิ่นเต่า[n. exp.] (klin tao) EN: body odour ; body odor (Am.) ; underarm odour FR: odeur corporelle [f]

underarm ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterarm {m}underarm

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า underarm
Back to top