ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uncountable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uncountable*, -uncountable-

uncountable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uncountable (adj.) ที่มากจนไม่สามารถนับได้ See also: ที่นับไม่ถ้วน Syn. infinite Ops. countable
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
uncountable; non-denumerableนับไม่ได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So many tears, of sadness, uncountable through and throughผ่านน้ำตากี่ร้อยพันหยด แห่งความโศกเศร้ากี่ร้อยพันอย่าง

uncountable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不可算[ふかさん, fukasan] (n) (abbr) {ling} (See 不可算名詞) uncountable
非可算名詞[ひかさんめいし, hikasanmeishi] (n) (obsc) {ling} (See 不可算名詞) uncountable noun
数限りない[かずかぎりない, kazukagirinai] (adj-i) uncountable; innumerable

uncountable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนันต์นับไม่ได้[adj.] (anan nap ma) EN: non-denumerable ; uncountable FR:
คำนามนับไม่ได้[n. exp.] (kham nām na) EN: uncountable noun FR:
นามนับไม่ได้[n. exp.] (nām nap mai) EN: uncountable noun FR: nom indénombrable [m]
นับไม่ได้[adj.] (nap mai dāi) EN: uncountable ; non-denumerable ; unlimited FR: indénombrable
เซตอนันต์นับไม่ได้[n. exp.] (set anan na) EN: uncountable set ; non-denumerable set FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uncountable
Back to top