ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uncombed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uncombed*, -uncombed-

uncombed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uncombed (adj.) กระเซิง See also: ไม่ได้หว, ยุ่งเหยิง, รุงรัง Syn. uncombable, unkempt Ops. combed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uncombed
Back to top