ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uncial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uncial*, -uncial-

uncial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uncial (adj.) เกี่ยวกับตัวหนังสือกรีกและละติน สมัยศตวรรษที่ 4-8
uncial (n.) ตัวหนังสือชนิดหนึ่ง See also: ตัวอักษรชนิดหนึ่ง

uncial ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンシアル[, anshiaru] (n) uncial; uncial letter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uncial
Back to top