ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unbrokenness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unbrokenness*, -unbrokenness-

unbrokenness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unbrokenness (n.) ความต่อเนื่อง See also: การไม่ขาดตอน Syn. sequence

unbrokenness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ganzheit {f}unbrokenness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unbrokenness
Back to top