ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unbeknown

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unbeknown*, -unbeknown-

unbeknown ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unbeknown (adj.) ไม่เป็นที่รู้จัก See also: ไม่รู้จัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But about two years after the fight had ended- a tiny war took place unbeknown to all-แต่ประมาณ 2 ปี\ หลังจากการต่อสู้จบลง... ได้เกิดสงครามเล็กๆ ในที่ ที่ไม่มีใครรู้จัก
Unbeknownst to Madame LaLaurie, a slave she had brutally mutilated was Marie Laveau's lover, and she came to exact her revenge.จนเสียโฉมนั้นคือ ชายผู้รักของมารี ลาวัว และเธอก็มา เพื่อการแก้แค้น

unbeknown ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
陰乍ら;陰ながら[かげながら, kagenagara] (adv) (uk) secretly; behind someone's back; unbeknownst to the parties involved

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unbeknown
Back to top