ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unadvised

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unadvised*, -unadvised-

unadvised ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unadvised (adj.) ไม่ได้รับการตักเตือน See also: ไม่ได้รับการปรึกษา, ไม่ได้รับการแนะนำ
English-Thai: Nontri Dictionary
unadvisedly(adv) อย่างผลีผลาม,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is not to be entered into unadvisedly or lightly, but reverently, discreetly, advisedly, and solemnly.มันไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ การไม่ตักเตือนหรือการไม่เอาใจใส่ แต่โดยแสดงความเคารพนับถือ อย่างสุขุมรอบคอบ อย่างพิจารณาแล้ว และ เอาจริงเอาจัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unadvised
Back to top