ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

umbonate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *umbonate*, -umbonate-

umbonate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
umbonate (adj.) ซึ่งมีลักษณะนูนกลม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
umbonateคล้ายปุ่ม, คล้ายกระดุม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า umbonate
Back to top