ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

umbilicus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *umbilicus*, -umbilicus-

umbilicus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
umbilicus (n.) สะดือ See also: ศูนย์กลาง
English-Thai: HOPE Dictionary
umbilicus(อัมบิล'ละเคิส,อัมบะไล'เคิส) n. สะดือ,ศูนย์กลาง pl. -bilici
English-Thai: Nontri Dictionary
umbilicus(n) สะดือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
umbilicus; belly button; navel; omphalusสะดือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Midwives started coming around asking me how to bathe the new babies... and how to cut the umbilicus with a decent knife instead of bamboo.{\cHFFFFFF}ตำแยเริ่มต้นมารอบ ๆ ขอให้ฉันวิธีการอาบน้ำทารกใหม่ ... {\cHFFFFFF}และวิธีการตัดสะดือด้วย มีดที่ดีแทนจากไม้ไผ่
Starck, deploy the umbilicus. Smitty, fire up the boards in the war room.สตาร์คต่อท่อเชื่อมยาน สมิธตี้ ตั้งแผนบังคับในห้องยุทธการ
We are crossing the umbilicus, making our approach to the Event Horizon.เราอยู่ในท่อเชื่อม กำลังเข้าไปใน อีเวนฮอร์ไรซั่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า umbilicus
Back to top