ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

umbilicate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *umbilicate*, -umbilicate-

umbilicate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
umbilicate (adj.) ซึ่งมีลักษณะคล้ายสายสะดือ
English-Thai: HOPE Dictionary
umbilicate(อัมบิล'ลิเคท) adj. มีสายสะดือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
umbilicateช่อซี่ร่มเว้ากลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า umbilicate
Back to top