ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

umbel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *umbel*, -umbel-

umbel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
umbel (n.) ช่อดอกไม้ที่ก้านดอกยาวเท่ากัน See also: (รูปร่างของดอกมีลักษณะเหมือนร่มที่กางแล้ว)
umbellate (adj.) ซึ่งมีช่อดอกที่ก้านดอกยาวเท่ากัน See also: (รูปร่างของดอกมีลักษณะเหมือนร่มที่กางแล้ว)
umbelliferous (adj.) ช่อดอกที่ก้านดอกยาวเท่ากัน See also: (รูปร่างของดอกมีลักษณะเหมือนร่มที่กางแล้ว)
English-Thai: HOPE Dictionary
umbel(อัม'เบิล) n. ดอกช่อที่มีก้านย่อยของดอกยาวเท่ากันหรือเกือบเท่ากัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
umbelช่อซี่ร่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
umbellateมีช่อซี่ร่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tom Thumb and Thumbelina...Tom Thumb และ Thumbelina...
Six months from now, I see myself, and I'm like, this invincible, fearless black guy, like Shaft or Bryant Gumbel.หกเดือนจากนี้ไป ผมเห็นตัวเอง และผมเป็นคนที่ดูเข้มแข็ง ไม่มีความกลัว ผิวดำ เหมือนกับวงชาร์ฟ หรือ ไบอัล กัมเบล

umbel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杠铃[gàng líng, ㄍㄤˋ ㄌㄧㄥˊ, 杠铃 / 槓鈴] barbell (for weight-lifting); dumbell

umbel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
散形花序;繖形花序[さんけいかじょ, sankeikajo] (n) umbellate inflorescence; umbel (i.e. flower with a large number of flowers growing radially from a common center)
セリ科;芹科[セリか(セリ科);せりか(芹科), seri ka ( seri ka ); serika ( seri ka )] (n) Apiaceae (parsley family of plants); Umbelliferae
伊勢防風[いせぼうふう, iseboufuu] (n) (obsc) (See 浜防風) Glehnia littoralis (species of umbellifer used in Chinese medicine)
八百屋防風[やおやぼうふう, yaoyaboufuu] (n) (obsc) (See 浜防風) Glehnia littoralis (species of umbellifer used in Chinese medicine)
浜防風[はまぼうふう;ハマボウフウ, hamaboufuu ; hamaboufuu] (n) (uk) Glehnia littoralis (species of umbellifer used in Chinese medicine)
牡丹防風[ぼたんぼうふう;ボタンボウフウ, botanboufuu ; botanboufuu] (n) (uk) Peucedanum japonicum (species of umbellifer with edible leaves)
防風[ぼうふう, boufuu] (n) (1) anti-wind (device, facility or measure); (2) (uk) Saposhnikovia divaricata (species of umbellifer used in Chinese medicine); (3) (uk) (See 浜防風) Glehnia littoralis (species of umbellifer used in Chinese medicine)

umbel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุหรัน[n.] (buran) EN: Merremia umbellata FR: Merremia umbellata
จิงจ้อขาว[n. exp.] (jingjø khāo) EN: Merremia umbellata FR: Merremia umbellata
กาบกล้วย[n. exp.] (kāp klūay) EN: Pisonia umbellifera FR: Pisonia umbellifera
มะขามแขก[n.] (makhāmkhaēk) EN: Cathormion umbellatum FR: Cathormion umbellatum
ระกำ[n.] (rakam) EN: Cathormion umbellatum FR: Cathormion umbellatum
ระกำนา[n.] (rakamnā) EN: Cathormion umbellatum FR: Cathormion umbellatum
ระกำป่า[n.] (rakampā) EN: Cathormion umbellatum FR: Cathormion umbellatum
เท้ายายม่อมหลวง[n. exp.] (thāoyāimǿm ) EN: Melochia umbellata FR: Melochia umbellata
ถั่วแป๋[n. exp.] (thūa paē) EN: Vigna umbellata FR: Vigna umbellata
แว่นแก้ว[n. exp.] (waenkaēo) EN: Water pennywort . Hydrocotyle umbellata FR: Hydrocotyle umbellata
ยอย่าน[n. exp.] (yø yān) EN: Morinda umbellata FR: Morinda umbellata

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า umbel
Back to top