ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ultraliberal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ultraliberal*, -ultraliberal-

ultraliberal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ultraliberal (adj.) ซึ่งเป็นเสรีนิยมสุดขั้ว See also: ซึ่งอยู่ในกลุ่มเสรีนิยมสุดขั้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ultraliberal
Back to top