ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ultradry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ultradry*, -ultradry-

ultradry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ultradry (adj.) แห้งมาก See also: แห้งกว่าปกติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ultradry
Back to top