ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ultradistant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ultradistant*, -ultradistant-

ultradistant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ultradistant (adj.) เล็กน้อย See also: นิดหน่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ultradistant
Back to top