ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tyrannic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tyrannic*, -tyrannic-

tyrannic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tyrannic (adj.) เกี่ยวกับทรราชย์ See also: ลักษณะการปกครองแบบทรราชย์
tyrannical (adj.) เกี่ยวกับทรราชย์ See also: ลักษณะการปกครองแบบทรราชย์
tyrannicide (n.) การปลงพระชนม์ (กษัตริย์) Syn. parricide
English-Thai: HOPE Dictionary
tyrannic(ทิแรน'นิเคิล) adj. โหดร้าย,โหดเหี้ยม,กดขี่,เผด็จการ,ทรราชย์., See also: tyrannically adj.
tyrannical(ทิแรน'นิเคิล) adj. โหดร้าย,โหดเหี้ยม,กดขี่,เผด็จการ,ทรราชย์., See also: tyrannically adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
tyrannical(adj) กดขี่,กดหัว,เกรี้ยวกราด,โหดร้าย,เผด็จการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Transnational corporations have a long and dark history of condoning tyrannical governments.บรรษัทข้ามชาติมีประวัติยาวนานและมืดดำ ในด้านการสนับสนุนรัฐบาลทรราช
The King of this story, the Records show, was singularly tyrannical: No king before or after him shared his excesses.กษัตริย์ผู้นี้ทรงถูกกล่าวขานว่าทรงใช้อำนาจกดขี่ อย่างที่ไม่มีองค์ใดเป็นมาก่อน ทั้งก่อนหน้า และหลังพระองค์
Bitchy, Tyrannical, shrill--- ใช่ ขี้โมโห ขี้อวดเบ่ง ขี้บ่น...
I shall no longer bear to see his tyrannical arrogation, so you must find a way to make them withdraw.ข้าไม่ควรจะเสียเวลากับผู้ปกครองที่ทั้งอวดเก่งและถือดี ฉนั้นท่านต้องหาทาง ทำให้พวกเขาถอยกลับไปซะ
Force, without justice, is tyrannical."อำนาจที่ปราศจากความยุติธรรม คือทรราชย์
Please stay tuned for a message from our tyrannical dictator!โปรดติดตามข้อความ จากผู้นำจอมบงการของเรา
I was just saying your reputation precedes you, O Smaug... the Tyrannical.ผมก็แค่บอกว่าชื่อเสียงของคุณ นำคุณโอ Smaug ... เผด็จการ ...
Under the tyrannical jackboot of Sylvester regime,เพราะเรื่องที่ซิลเวสเตอร์ เขี่ยฉันออกไปนั่นแหละ
Arguing that this island will never be free until we all come together to cast off the tyrannical yoke of Queen Eleanor.โต้เถียงกันว่าเกาะแห่งนี้ จะไม่มีวันได้รับอิสระ จนกว่าพวกเราทุกคนจะร่วมมือกัน ปลดแอกการปกครองแบบทรราชย์ ของราชินีเอเลเนอร์
As quartermaster, I hereby accuse you of tyrannical crimes against your crew.ในฐานะ นายทหารฝ่ายพลาธิการ ข้าขอกล่าวหาเจ้า ปกครองแบบทรราชย์ก่ออาชญากรรม กับลูกเรือของเจ้า

tyrannic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淫威[yín wēi, ˊ ㄨㄟ, 淫威] abuse of authority; tyrannical abuse
暴虐[bào, ㄅㄠˋnu:e4, 暴虐] brutal; tyrannical
凶戾[xiōng lì, ㄒㄩㄥ ㄌㄧˋ, 凶戾 / 兇戾] cruel; tyrannical
[nu:è, ㄜˋ, 虐] oppressive; tyrannical
作威作福[zuò wēi zuò fú, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟ ㄗㄨㄛˋ ㄈㄨˊ, 作威作福] tyrannical abuse (成语 saw); riding roughshod over people
无道[wú dào, ˊ ㄉㄠˋ, 无道 / 無道] tyrannical; brutal (regime)
苛政猛于虎[kē zhèng měng yú hǔ, ㄎㄜ ㄓㄥˋ ㄇㄥˇ ㄩˊ ㄏㄨˇ, 苛政猛于虎 / 苛政猛於虎] tyrannical government is fiercer than a tiger (成语 saw)

tyrannic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧政[あっせい, assei] (n) (1) despotic administration; tyrannical rule; (2) power politics; political pressure

tyrannic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แสดงอำนาจบาตรใหญ่[adj.] (sadaēng amn) EN: tyrannical ; despotic ; imperious ; oppresive FR: tyrannique ; despotique

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tyrannic
Back to top