ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

typesetting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *typesetting*, -typesetting-

typesetting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
typesetting (n.) การเรียงพิมพ์
English-Thai: HOPE Dictionary
typesetting(ไทพฺ'เซททิง) n. กระบวนการเรียงพิมพ์. adj. ใช้สำหรับเรียงพิมพ์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Typesettingการเรียงพิมพ์ [TU Subject Heading]

typesetting ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排印[pái yìn, ㄆㄞˊ ˋ, 排印] typesetting and printing
连线[lián xiàn, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, 连线 / 連線] connecting line; slur indicating legato (in music); liaison (in phonetics); ligature (in typesetting)
排版[pái bǎn, ㄆㄞˊ ㄅㄢˇ, 排版] typesetting

typesetting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CTS[シーティーエス, shi-tei-esu] (n) (1) {comp} computerized typesetting system (computerised); CTS; (2) cold type system; CTS
べた組み[べたぐみ, betagumi] (n) solid printing; solid typesetting
原版[げんばん;げんぱん, genban ; genpan] (n) typesetting plates (books); mold; mould; pressing plates (records); original edition
横組み[よこぐみ, yokogumi] (n) horizontal typesetting
組(P);組み(P)[くみ, kumi] (n) (1) (pronounced ぐみ as a suffix) set (of items); (2) group (of people); class (of students); company (esp. construction); family (i.e. mafia); team; (3) typesetting; composition; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
シーティーエス[しーていーえす, shi-tei-esu] CTS, computerized typesetting system

typesetting ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maschinensatz {m}mechanical typesetting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า typesetting
Back to top