ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

typal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *typal*, -typal-

typal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
typal (adj.) เกี่ยวกับรูปแบบ See also: เกี่ยวกับแบบอย่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
typal(ไท'เพิล) adj. (เกี่ยวกับ) แบบ,ชนิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In Monty's archetypal canine subconscious...มอนตี้เป็นหมาที่มีจิตใต้สำนึกเฉพาะตัว
Pandora is an archetypal figure, present in a plethora of cultures.แพนโดราเหมือนอะไรที่เป็นต้นแบบ ปรากฏตัวในวัฒนธรรมมากมาย

typal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マリー・セレスト;マリー・セレステ;マリーセレスト;マリーセレステ[, mari-. seresuto ; mari-. seresute ; mari-seresuto ; mari-seresute] (n) (1) (See マリー・セレスト号・マリーセレストごう) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship
マリー・セレスト号;マリーセレスト号[マリーセレストごう, mari-seresuto gou] (n) (1) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship
典型[てんけい, tenkei] (n,adj-no) type; pattern; model; epitome; exemplar; archetypal; representative; (P)
原型[げんけい, genkei] (n,adj-no) prototype; model; pattern; archetypal; (P)

typal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
archetypisch; typisch {adj}; Ur...archetypal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า typal
Back to top