ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tympanum

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tympanum*, -tympanum-

tympanum ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tympanum (n.) หูชั้นกลาง
tympanum (n.) เยื่อแก้วหู
tympanum (n.) แผ่นสั่นของหูโทรศัพท์
English-Thai: HOPE Dictionary
tympanum(ทิม'พะนัม) n. หูช่องกลาง,เยื่อแก้วหู,ช่องกลาง,แผ่นเยื่อสั่นสะเทือนของโทรศัพท์ pl. tympanums,tympana, Syn. drum
English-Thai: Nontri Dictionary
tympanum(n) หูตอนใน,เยื่อแก้วหู
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tympanum๑. แก้วหู [มีความหมายเหมือนกับ eardrum; membrane, tympanic; myringa; myrinx]๒. โพรงหูส่วนกลาง [มีความหมายเหมือนกับ cavity, middle ear; cavity, tympanic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

tympanum ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耳膜[ěr mó, ㄦˇ ㄇㄛˊ, 耳膜] eardrum; tympanum (of the middle ear); tympanyic membrane; same as 鼓膜
鼓膜[gǔ mó, ㄍㄨˇ ㄇㄛˊ, 鼓膜] eardrum; tympanum (of the middle ear); tympanyic membrane
外耳道[wài ěr dào, ㄨㄞˋ ㄦˇ ㄉㄠˋ, 外耳道] external auditory meatus; auditory canal, between the outer ear 外耳 and tympanum 鼓膜
锤骨柄[chuí gǔ bǐng, ㄔㄨㄟˊ ㄍㄨˇ ㄅㄧㄥˇ, 锤骨柄 / 錘骨柄] manubrium of malleus (handle of hammer bone), connecting ossicles 聽小骨|听小骨 to tympanum 鼓膜

tympanum ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中耳[ちゅうじ, chuuji] (n) middle ear; tympanum; (P)

tympanum ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้วหู[n.] (kaēohū) EN: eardrum ; tympanum FR: tympan [m]
หน้าบัน[n.] (nāban) EN: pediment ; tympanum ; ornate gable end (of palaces and temples) FR: tympan [m] ; fronton [m] ; gable [m] = gâble [m]

tympanum ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mittelohr {n}; Tympanum

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tympanum
Back to top