ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tympanic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tympanic*, -tympanic-

tympanic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tympanic (adj.) เกี่ยวกับเยื่อแก้วหู
tympanic membrane (n.) เยื่อแก้วหู Syn. eardrum
English-Thai: HOPE Dictionary
tympanic(ทิมแพน'นิค) adj. เกี่ยวกับtympanum,เกี่ยวกับเยื่อแก้วหู
tympanic membranen. เยื่อแก้วหู
English-Thai: Nontri Dictionary
tympanic(adj) เกี่ยวกับหูตอนใน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tympanic๑. -โพรงหูส่วนกลาง [มีความหมายเหมือนกับ tympanal ๑]๒. -แก้วหู [มีความหมายเหมือนกับ tympanal ๒]๓. -กังวาน [มีความหมายเหมือนกับ tympanitic; tympanous ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tympanic membrane; eardrum; myringa; myrinxแก้วหู [มีความหมายเหมือนกับ tympanum ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

tympanic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咽鼓管[yān gǔ guǎn, ㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄍㄨㄢˇ, 咽鼓管] Eustachian tube (linking pharynx 咽 to tympanic cavity 鼓室 of middle ear); auditory tube
乳突窦[rǔ tū dòu, ㄖㄨˇ ㄊㄨ ㄉㄡˋ, 乳突窦 / 乳突竇] mastoid antrum (bones at the back of tympanic chamber)
鼓室[gǔ shì, ㄍㄨˇ ㄕˋ, 鼓室] tympanic cavity (of the middle ear)

tympanic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鼓膜[こまく, komaku] (n,adj-no) eardrum; tympanic membrane; (P)

tympanic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เยื่อแก้วหู[n. exp.] (yeūa kaēohū) EN: eardrum ; tympanic membrane FR:
ท่อยูสเตเชียน[n. exp.] (thø Yūsatēc) EN: Eustachian tube ; auditory tube ; pharyngotympanic tube FR: trombe d'Eustache [f] ; trompe auditive [f]

tympanic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trommelfell {n} [anat.]eardrum; tympanic membrane

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tympanic
Back to top