ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

two-way radio

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *two-way radio*, -two-way radio-

two-way radio ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
two-way radio (n.) วิทยุติดต่อ Syn. intercom system, walkie-talkie

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า two-way radio
Back to top