ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

twiddle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *twiddle*, -twiddle-

twiddle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
twiddle (vi.) หมุนกลับไปกลับมา See also: บิดเล่น, หมุนเล่น
twiddle (vt.) หมุนกลับไปกลับมา See also: บิดเล่น, หมุนเล่น
twiddle (vi.) ล้อเล่น See also: กระดิกเล่น Syn. fiddle, tamper
twiddle (vt.) ล้อเล่น See also: กระดิกเล่น Syn. fiddle, tamper
twiddle (n.) การล้อเล่น
English-Thai: HOPE Dictionary
twiddle(ทวิด'เดิล) vt.,vi. ทำเล่น,คลำเล่น,กระดิกนิ้วเล่น. -Phr. (twiddle one's thumbs ขี้เกียจ,ไม่ทำอะไร,การทำเล่น ๆ ,การหยอกเล่น,การล้อเล่)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't know what you think your job is, but if it's anything like mine was it's to roll up drunks, twiddle your thumbs, not ask too many questions.ผมไม่รู้ คุณคิดว่างานคุณคืออะไร แต่ถ้ามีอะไรที่คล้ายๆกับของผม... ...มันก็ จัดการพวกขี้เมา หมุนหัวแม่มือ ไม่ถามคำถามมากๆ
You're gonna twiddle your sexy thumbs waiting for some upperclassman to order you around?ไม่.เธอกระดิกนิ้ว นิ้วเธอช่างเซ็กซี่ หรือจะรอให้รุ่นพี่บางคนสั่งเธอหรอ?
Like whiffsy time-twiddlers.เหมือนกาลเวลาไม่มีผลต่อเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า twiddle
Back to top