ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

twerp

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *twerp*, -twerp-

twerp ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
twerp (sl.) คนโง่เง่า
twerp (n.) คนน่ารังเกียจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're a twerp And that's putting it mildปัญญามีน้อย เธอึจงด้อยความรู้
You know... the tweedy twerp with his nose in his book and his head up his a...ประเดี๋ยวนะ จะให้ต้นหนตายเลยเหรอ
Permission to drop the twerp into a deep dark hole, General.ขออนุญาตทิ้งคนโง่ ไว้ในหลุมดำเถอะ,ท่านนายพล
♪ They say who's the little ♪ ♪ Twerp# ผู้คนก็เริ่มพูดว่าใครคือ... # # ไอ้บ้า #
That little twerp is a can of Annie lite.ยัยหนูนั่นเป็นแค่เศษเสี้ยวของแอนนี่เรา
Beej, he's just a twerpy stock boy!บี เจ, มันก็เป็นแค่เด็กสโตร์โง่ ๆ คนนึงเท่านั้น!
Why you little twerp!ทำไมเธอถึงโง่เง่าแบบนี้
Little twerp's gone off grid.เจ้าโง่นั่นหนีออกไปแล้ว
Now, what would two feds want with that little twerp?ตอนนี้ รัฐบาลรับคนโง่ 2 คนเข้าทำงานได้ยังไงกันนะ
Not quite. Blair still married the twerp.ไม่เชิง แบลร์ยังคงแต่งงานกับบุคคลที่ถือว่าไม่สำคัญ แต่สามารถใคร่ครวญได้
I got a call from my cousin Naydler in antwerp.ฉันได้รับโทรศัพท์จากญาติ Naydler ที่อยู่ที่ antwerp
Yeah, that's from when you found the Fox Witch of Antwerpใช่ว่าจากเมื่อคุณ ฟ็อกซ์พบแม่มดแอนท

twerp ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอนท์เวิร์ป[n. prop.] (Aēntwoēp) EN: Antwerp FR: Anvers
อันท์เวิร์ป[n. prop.] (Anwoēp) EN: Antwerp FR: Anvers
กรุงอันท์เวิร์ป[n. prop.] (Krung Anwoē) EN: Antwerp FR: Anvers ; ville d'Anvers [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า twerp
Back to top