ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

twaddler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *twaddler*, -twaddler-

twaddler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
twaddler (n.) ผู้พูดไร้สาระ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า twaddler
Back to top