ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tusker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tusker*, -tusker-

tusker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tusker (n.) สัตว์ซึ่งมีงาหรือเขี้ยวยาว
English-Thai: HOPE Dictionary
tusker(ทัส'เคอะ) n. สัตว์ที่มีงา,สัตว์ที่มีเขี้ยวยาว

tusker ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้างงา[n. exp.] (chāng ngā) EN: tusked elephant ; tusker FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tusker
Back to top