ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

turncoat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *turncoat*, -turncoat-

turncoat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
turncoat (n.) คนทรยศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
turncoat witnessพยานปรปักษ์ [ดู adverse witness ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have a turncoat in our midst, and we think it's one of you.มีคนทรยศอยู่ท่ามกลางพวกเรา และเราคิดว่ามันคือหนึ่งในพวกเจ้า
It's Turncoat Jenny in the lead, with Jackboot Bob hot on the heels of Desktop Dan.เทิร์นโค๊ด เจนนิ่ง กำลังนำอยู่ครับ โดยมีแจ็คบูธ บ็อป ตามติด เดสท์ท็อป แดน ไม่ไกลนัก
Second place goes to Turncoat Jenny...ที่สองตกเป็ของเทิร์นโค๊ด เจนนิ่ง
Your turncoat for tomorrow, sir.สูทสำหรับวันพรุงนี้ครับท่าน
There you are, you rat, you snitch, you gorgeous turncoat son of a bitch.มาแล้ว แกเจ้าหนู แกฉวยโอกาสดี วิเศษที่หันหลังกับคนเลว
Turncoat Jenny still out front, but here comes Desktop Dan.เทิร์นโค๊ด เจนนิ่ง ยังคงนำอยู่ แต่เดสท์ท็อป แดน มาแล้ว
In the film, the terrorists got their credentials from a secret service turncoat.หทารเรือตาย 1 ไม่มีอาการช็อค
You're still alive, you turncoat?เจ้ายังไม่ตายรึ? ไอ้คนทรยศ
Gretchen and Agent Turncoat?เกรทเช่น และไอ้คนทรยศ
I have an idea how to expose the turncoat.ข้ามีความคิด เรื่องการเผยตัวคนทรยศแล้ว
You're a useful little turncoat, aren't you?นายเป็นคนทรยศที่มีประโยชน์ ใช่ไหม
I was forced out by you turncoats.ชั้นถูกเขี่ยทิ้ง ก็เพราะว่าแกมันทรยศ

turncoat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叛徒[pàn tú, ㄆㄢˋ ㄊㄨˊ, 叛徒] traitor; turncoat; rebel; renegade; insurgent
反水[fǎn shuǐ, ㄈㄢˇ ㄕㄨㄟˇ, 反水] turncoat; traitor

turncoat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
内股膏薬[うちまたこうやく;うちまたごうやく, uchimatakouyaku ; uchimatagouyaku] (n) double-dealer; fence-sitter; timeserver; moving back and forth between two sides in a conflict; duplicity; turncoat

turncoat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แปรพักตร์[v.] (praēphak) EN: be disloyal ; go over to the other side ; be a turncoat ; be a renegade ; depart from FR: retourner sa veste (loc. fam.) ; tourner casaque ; passer à l'ennemi

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า turncoat
Back to top