ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

turn over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *turn over*, -turn over-

turn over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
turn over (phrv.) เงยขึ้น See also: เงย, แหงนหน้า Syn. plough up, roll over
turn over (phrv.) พลิก (หน้าหนังสือ)
turn over (phrv.) ค้นหา
turn over (phrv.) (พนักงาน) ลาออกจากบริษัท
turn over (phrv.) ทำให้ป่วย See also: ทำให้ไม่สบาย Syn. turn up
turn over (phrv.) (ท้องไส้) ปั่นป่วน See also: (ใจ) สั่น
turn over to (phrv.) มอบคืน See also: ส่งคืน
turn over to (phrv.) ส่งให้ See also: มอบให้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พลิกคว่ำ (v.) turn over See also: capsize (boat), turn upside-down, overturn, turn turtle Syn. คว่ำ
คว่ำกระดาน (v.) turn over a board See also: destroy, eliminate, eradicate
ล้มกระดาน (v.) turn over a board See also: destroy, eliminate, eradicate Syn. คว่ำกระดาน
กลับตัวกลับใจ (v.) turn over a new leaf See also: reform oneself Syn. กลับใจ, กลับเนื้อกลับตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is straight. When you finish this unit, you're gonna turn over the plans and all the scrap material.จำไว้ให้ดีนะ เมื่อคุณทำเสร็จผมขอแบบ และชิ้นส่วนคืนด้วย
I have no choice before but now I want to turn over a new leafเมื่อก่อนผมไม่มีทางเลือก เดี๋ยวนี้ผมอยากเลือกเป็นคนดี
I have no choice before but now I want to turn over a new leafเมื่อก่อน ฉันไม่มีทางเลือก แต่ตอนนี้ ฉันอยากมีชีวิตใหม่
I'll turn over patent rights on everything from the last two years.ฉันจะให้สิทธิ์ในสิทธิบัตรทุกใบตลอด 2 ปีมานี้กับพวกนั้น
If Uri's gonna turn over seven large ones to grease Lenny's contacts he's gonna need it in cash.ถ้ายูริต้องหาเงินเจ็ดล้าน ไปจ่ายให้เส้นสายของเลนนี่ เขาต้องใช้เงินสดเท่านั้น
Justice Rehnquist took no part in the decision ordering the President of the United States to turn over the tapes.ท่านผู้พิพากษาเรนคิชท์ไม่ได้มีส่วน\ เกี่ยวข้องกับการออกเสียงนี้ มีการออกคำสั่งให้ทางปธน. \ เปิดเผยเทป
Nine, "Christ, turn over any cash we've got."คำที่เก้า "พระเจ้า แลกออกมาเป็นเงินสด เท่าที่จะทำได้"
Unless you turn over this boy.ถ้าเจ้าไม่ยอมส่งตัว เด็กหนุ่มคนนี้.
I'll order him to turn over security protocols to you.ฉันจะสั่งให้เขาคืนสิทธิ์การเข้าถึง ระบบการรักษาความปลอดภัยให้คุณ
For some, it's a chance to turn over a new leaf...สำหรับบางคน มันเป็นโอกาสที่จะผลิใบใหม่
County officials turn over all the time.เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต เวนคืนที่ดินได้ตลอดเวลา
Okay, so, let's go back to the scene and turn over every rock.โอเค งั้นกลับไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุให้ทั่ว

turn over ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
翻动[fān dòng, ㄈㄢ ㄉㄨㄥˋ, 翻动 / 翻動] turn over (one's hand)
倒粪[dào fèn, ㄉㄠˋ ㄈㄣˋ, 倒粪 / 倒糞] to turn over manure; fig. to offend others by endlessly repeating unpleasant remarks
翻身[fān shēn, ㄈㄢ ㄕㄣ, 翻身] turn over; free oneself; stand up
[dào, ㄉㄠˋ, 倒] upset; turn over; to tip; to pour; to go home; to the contrary; inverted

turn over ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
でんぐり返る[でんぐりがえる, dengurigaeru] (v5r,vi) to turn a somersault; to turn over (topsy-turvy); to turn head over heels
はぐる[, haguru] (v5r,vt) to roll up (e.g. sleeves); to turn over
心を入れ替える[こころをいれかえる, kokorowoirekaeru] (exp,v1) to turn over a new leaf; to mend one's ways; to reform
足を洗う[あしをあらう, ashiwoarau] (exp,v5u) (1) to quit (a shady business); to wash one's hands of; to cut one's ties with; to turn over a new leaf; to go straight; (2) to wash one's feet
鋤き起こす;鋤き起す;鋤起こす(io);鋤起す(io)[すきおこす, sukiokosu] (v5s,vt) to turn over soil; to dig or plow up (plough)
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s,vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse
捲る[めくる, mekuru] (v5r,vt) to turn over; to turn pages of a book; to tear off; to strip off; (P)
裏面に続く[りめんにつづく, rimennitsuduku] (exp,v5k) continued overleaf; please turn over; PTO
譲り渡す[ゆずりわたす, yuzuriwatasu] (v5s,vt) to hand over; to turn over; to cede; (P)
譲る[ゆずる, yuzuru] (v5r,vt) (1) to turn over; to assign; to hand over; to transmit; to convey; to sell; to dispose of; (2) to yield; to surrender; to concede; (P)
返す(P);反す(P)[かえす, kaesu] (v5s,vt) (1) (esp. 返す) (See 帰す・かえす) to return (something); to restore; to put back; (2) to turn over; to turn upside down; to overturn; (3) (esp. 返す) to pay back; to retaliate; to reciprocate; (suf,v5s) (4) (after the -masu stem of a verb) to repeat ...; to do ... back; (P)
返る(P);反る(P)[かえる, kaeru] (v5r,vi) (1) (esp. 返る) to return; to come back; to go back; (2) (See 裏返る) to turn over; (suf,v5r) (3) (esp. 返る) (See 静まり返る) (after the -masu stem of a verb) (to become) extremely; (to become) completely; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
譲る[ゆずる, yuzuru] Thai: ยกให้ English: to turn over

turn over ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คว่ำ[v.] (khwam) EN: invert ; turn upside down ; capsize ; turn over ; overturn FR: chavirer ; se renverser ; se retourner ; se coucher sur le flanc ; retourner
กลับใจ[v. exp.] (klap jai) EN: change one's mind ; change one's heart ; repent ; repent of wrong doing ; turn one's coat ; turn over a new leaf FR: changer d'avis ; se raviser ; retourner sa veste (fam.) ; se convertir ; tourner la page
กลับเนื้อกลับตัว[v. (loc.)] (klapneūakla) EN: get a hold (of oneself) ; repent ; mend one's way ; reform ; turn over a new leaf FR: tourner la page
กลับตัว[v. exp.] (klap tūa) EN: reform ; turn over a new leaf ; amend FR: se corriger ; tourner la page ; s'amender (litt.)
กลับตัวกลับใจ[v. exp.] (klap tūa kl) EN: turn over a new leaf FR:
มอบ[v.] (møp) EN: deliver ; hand in ; hand over ; present ; submit , turn over ; surrender FR: livrer ; délivrer ; confier ; remettre ; présenter ; se livrer
หงายท้อง[v.] (ngāithøng) EN: overturn ; turn over ; tip over FR:
ปั่น[v.] (pan) EN: turn ; spin ; whirl ; churn ; revolve ; rotate ; turn over ; wring FR: tourner ; filer ; essorer
พลิก[v.] (phlik) EN: turn over ; turn FR: retourner ; tourner ; feuilleter
พลิกคว่ำ[v. exp.] (phlik khwam) EN: turn over ; invert FR: se renverser
พลิกหนังสือ[v. exp.] (phlik nangs) EN: turn over the pages of a book ; thumb the pages of a book FR: feuilleter ; tourner les pages (d'un livre)
พลิกตัว[v. exp.] (phlik tūa) EN: turn oneself over ; turn over ; flip FR: changer de position ; se retourner
ผกผัน[v.] (phokphan) EN: veer around ; shift ; turn around ; turn over FR:
ไถ[v.] (thai) EN: plough ; plow (Am.) ; turn over ; dig; till ; cultivate FR: labourer ; travailler la terre
ตีลังกา[v.] (tīlangkā) EN: somersault ; turn over FR: culbuter ; faire la culbute
พลิกหน้าต่อไป[v. exp.] (phlik nā tø) EN: turn overleaf FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า turn over
Back to top