ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

turbidity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *turbidity*, -turbidity-

turbidity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
turbidity (n.) ความขุ่น
turbidity (n.) ความทึบ
turbidity (n.) ความสับสน See also: ความวุ่นวาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
turbidityความขุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Turbidity ความขุ่น สภาพในน้ำหรือน้ำเสียที่มีสารแขวนลอย ทำให้เกิดการกระจายหรือ การดูดแสง; ปริมาณของสารแขวนลอยละเอียดในของเหลว [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความขุ่น (n.) turbidity Syn. ความมัว Ops. ความใส
ความมัว (n.) turbidity Ops. ความใส

turbidity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浊度[zhuó dù, ㄓㄨㄛˊ ㄉㄨˋ, 浊度 / 濁度] turbidity

turbidity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
濁度計[だくどけい, dakudokei] (n) turbidity meter; nephelometer; turbidimeter
混濁;溷濁[こんだく, kondaku] (n,vs) (1) muddiness; turbidity; opacity; (2) (See 混乱) disorder; chaos

turbidity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความขุ่น[n.] (khwām khun) EN: turbidity FR:
กระแสน้ำขุ่น[n. exp.] (krasaēnām k) EN: turbidity current FR:

turbidity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trübungsverlauf {m}spreading of turbidity
Wassertrübung {f}turbidity of water
Verworrenheit {f}turbidity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า turbidity
Back to top