ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tumor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tumor*, -tumor-

tumor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tumor (n.) เนื้องอก Syn. cyst, neoplasm
tumor (n.) ส่วนที่บวม
tumor (n.) การบวม
English-Thai: HOPE Dictionary
tumor(ทิว'เมอะ) n. เนื้องอก,การบวม,ก้อนบวม., See also: tumorous adj. tumourous adj. tumoral adj. tumoural adj., Syn. growth
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tumor marker; marker, tumourสารส่อมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tumorเนื้องอก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก้อนเนื้องอก (n.) tumor See also: neoplasm, new growth Syn. เนื้องอก
เนื้องอก (n.) tumor See also: neoplasm, morbid growth Syn. ก้อนเนื้องอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah. The treatments shrunk the tumor 20 percent.เนื้องอกมีขนาดเล็กลง 20 %
Even then, a frontal lobe tumor is unpredictable.มันคือเนื้องอก จะให้ทำไง
For a tumor like this, he needs steroids, Prednisone.สำหรับอาการเนื้องอกอย่างนี้ เขาต้องใช้ สเตียรอยด์ Prednisones
No. No, I have a tumor or something.ไม่นะ ไม่ ท่าทางชั้นจะมีเนี้องอกหรืออาไรซักอย่าง
Hey, a tumor is a tumorเฮ้ เนื้องอกมันก็คือเนื้องอก
Not his abdomen,In his neck.A carotid body tumor Causes trouble swallowing.ไม่ใช่ท้อง,เป็นที่คอ เนื้องอกตรงหลอดเลือดที่คอ เป็นสาเหตุของปัญหาการกลืน
We thought there was a tumor on the patient's esophagus.เราคิดว่ามีเนื้องอก ที่หลอดอาหารของคนไข้
The tumor is in an awkward location. It doesn't look good.เนื้องอกมันอยู่บริเวณนี้ มันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่
..brain tumor and cancer and.....เนื้องอก,สมองอักเสบ,มะเร็งและ...
The doctor caught the tumor early. I'm fine.หมอว่าผ่าตัดเนื้องอกแต่เนิ่นๆ ฉันก็จะปลอดภัย
Michael needs an operation to remove a tumor from his temporal lobe.ไมเคิ้ลต้องผ่าตัดเอาเนื้องอกออกมา จากสมองของเขา
We're ready to begin to isolate the tumor now, Mr. Scofield.เราพร้อมที่จะเอาเนื้องอกออกแล้ว คุณสกอฟิลด์

tumor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
骨瘤[gǔ liú, ㄍㄨˇ ㄌㄧㄡˊ, 骨瘤] osteoma (benign tumor composed of bone-like material)
良性肿瘤[liáng xìng zhǒng liú, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄓㄨㄥˇ ㄌㄧㄡˊ, 良性肿瘤 / 良性腫瘤] benign tumor
恶性肿瘤[è xìng zhǒng liú, ㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄓㄨㄥˇ ㄌㄧㄡˊ, 恶性肿瘤 / 惡性腫瘤] malign tumor
肿瘤学[zhǒng liú xué, ㄓㄨㄥˇ ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ, 肿瘤学 / 腫瘤學] oncology; study of tumors
良性[liáng xìng, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ, 良性] positive (in its effect); leading to good consequences; virtuous; benign (e.g. tumor)
肿块[zhǒng kuài, ㄓㄨㄥˇ ㄎㄨㄞˋ, 肿块 / 腫塊] swelling; growth; tumor; lump
[liú, ㄌㄧㄡˊ, 瘤] tumor
肿瘤[zhǒng liú, ㄓㄨㄥˇ ㄌㄧㄡˊ, 肿瘤 / 腫瘤] tumor

tumor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリグリ[, guriguri] (adv,n,vs) (1) (on-mim) grinding against; rubbing with turning movements (e.g. shoulders); (2) hard lump under the skin (e.g. an adipous tumor or lymph node tumor); (3) big and round eyes; googly eyes; (4) rattling sound
奇形腫[きけいしゅ, kikeishu] (n) teratoma; teratocarcinoma; teratoid tumor
消化管間質腫瘍[しょうかかんかんしつしゅよう, shoukakankanshitsushuyou] (n) gastrointestinal stromal tumor (tumour); GIST
脂肪腫[しぼうしゅ, shiboushu] (n) lipoma; adipose tumor
腎細胞癌[じんさいぼうがん, jinsaibougan] (n) renal cell carcinoma; cancerous kidney tumor
出っ張り[でっぱり, deppari] (n) tumor; tumour; protrusion
出来物[できもの;でけもの, dekimono ; dekemono] (n) tumour; tumor; growth; boil; ulcer; abscess; rash; pimple
原爆症[げんばくしょう, genbakushou] (n) atomic-bomb sickness; symptoms of radiation sickness caused by an atomic-bomb (i.e. high fever, nausea); illness caused by atomic-bomb radiation exposure (i.e. leukemia, malignant tumors)
悪性腫瘍[あくせいしゅよう, akuseishuyou] (n) malignant tumor; malignant tumour
浸潤性腫瘍[しんじゅんせいしゅよう, shinjunseishuyou] (n) invasive tumor; invasive tumour
腫れ物[はれもの, haremono] (n) tumor; tumour; swelling
腫物[しゅもつ, shumotsu] (n) tumor; tumour; swelling
良性腫瘍[りょうせいしゅよう, ryouseishuyou] (n) benign tumor; benign tumour
類線維腫[るいせんいしゅ, ruisen'ishu] (n) fibroid; fibroid tumor; fibroid tumour

tumor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก้อนเนื้องอก[n. exp.] (køn neūa-ng) EN: tumor ; neoplasm ; new growth FR: néoplasie [f]
เนื้องอก[n.] (neūa-ngøk) EN: tumor ; polyp ; neoplasm ; morbid growth FR: tumeur [f] ; polype [m] ; néoplasme [m]
เนื้อร้าย[n. exp.] (neūarāi) EN: cancer ; malignant tumor ; gangrene FR: cancer [m] ; tumeur maligne [f] ; gangrène [f]
โรคเนื้องอก[n. exp.] (rōk neūa-ng) EN: tumor ; polyp ; neoplasm ; morbid growth FR: tumeur [f] ; polype [m] ; néoplasme [m]
โรคเนื้องอกสมอง ; โรคเนื้องอกในสมอง[n. exp.] (rōk neūa-ng) EN: brain tumor FR: tumeur au cerveau [f]

tumor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seminom {n}; Hodentumor [med.]seminoma
tumorhaft {adj}tumorous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tumor
Back to top