ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tuition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tuition*, -tuition-

tuition ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tuition (n.) ค่าเล่าเรียน See also: ค่าเรียน
English-Thai: HOPE Dictionary
tuition(ทิวอิช'เชิน) n. ค่าสอน,ค่าอบรม,การสอน,การอบรม,การปกครอง,การพิทักษ์., See also: tuitional,tuitionary adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
tuition(n) การสอนพิเศษ,การสอนนอกเวลาเรียน,การสอน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่าเรียน (n.) tuition fee See also: school fee Syn. ค่าเล่าเรียน
ค่าเล่าเรียน (n.) tuition fee See also: school fee, education fee, instruction fee Syn. ค่าเรียน
ความฉลาด (n.) intuition See also: comprehension, sagacity, comprehensive wisdom Syn. ความหลักแหลม
ความหลักแหลม (n.) intuition See also: comprehension, sagacity, comprehensive wisdom Syn. ความฉลาด
ปรีชาญาณ (n.) intuition See also: comprehension, sagacity, comprehensive wisdom Syn. ความฉลาด, ความหลักแหลม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know your husband paid tuition in advance for a year... but if you will refer to the rules and regulations manual we sent you... you will see that unless there is a valid excuse for prolonged absence... your tuition will be forfeit.ดิฉันทราบว่าสามีคุณ จ่ายค่าเล่าเรียนล่วงหน้าเป็นปีไว้... แต่ถ้าคุณได้อ่านถึงกฏและระเบียบ ที่เราส่งให้คุณ... คุณจะเห็นว่าอย่างน้อยต้องมีเหตุผล ในการขาดเรียนเป็นเวลานาน...
Do your best. This job will cover your tuition for a semester.ตั้งใจล่ะ เงินที่ได้คราวนี้ เอาไปจ่ายค่าเทอมลูกยังได้เลย
We're thrilled to be working with first U.S.A as our corporate sponsor and they're covering our college tuition we found First U.S.A as our sponsor and we're proud to be working with them our sponsor if First U.S.Aเรายินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับเฟิร์สท์ยูเอสเอ ในฐานะผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนมหาวิทยาลัยของเรา... .
You need to earn your tuition money for college.เธอจำเป็นต้องใช้เงินสำหรับค่าเล่าเรียน - สำหรับมหาวิทยาลัย
Actually, I'm selling your cars, Fiona. For college tuition money.อันที่จริงแล้ว ฉันขายรถของคุณ ฟีโอน่า สำหรับค่าเทอร์มวิทยาลัย
This is the tuition for last month.นี่เป็นค่าเรียนสำหรับเดือนสุดท้ายค่ะ
I want to pay for my brother's tuition and buy him sneakers.ฉันจะจ่าย สำหรับ... การเรียนของพี่ชาย และ ติดสินบนคนที่ทำตัวลึกลับ
Pretty soon, I was using my tuition to pay it down.จากนั้นไม่นาน ผมก็ต้องเอาค่าเทอมไปจ่ายหนี้
Welcome to the world of adults who wish to keep their jobs because they have mortgages they wish to pay, tuition bills, car payments, et cetera, et cetera, et cetera.ซึ่งทุกคนจะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ มีเงินไปจ่ายอยู่ค่ากิน ค่าเรียน ค่ารถ ค่าอื่นและอื่นๆ
Look, my parents don't pay a shitload of tuition for me to get stuck in Bible camp.พ่อแม่ไม่ได้ส่งเรามาเข้าแคมป์เห่ยๆ เพื่อเรียนเรื่องในไบเบิลนะคะ
In other news, college tuition fees jumped a record...ข่าวอื่น ค่าเล่าเรียนในวิทยาลัยพุ่งสู่ขึ้น
Well, he couldn't afford the tuition to med school,เขาไม่มีเงินจ่ายค่าเรียนแพทย์

tuition ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学费[xué fèi, ㄒㄩㄝˊ ㄈㄟˋ, 学费 / 學費] tuition fee; tuition
指导课[zhǐ dǎo kè, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄎㄜˋ, 指导课 / 指導課] tutorial; period of tuition for one or two students
直觉[zhí jué, ㄓˊ ㄐㄩㄝˊ, 直觉 / 直覺] intuition
八音[bā yīn, ㄅㄚ , 八音] music; (used in advertising instrumental tuition); (archaic) musical instruments made of eight different materials (metal 金, stone 石, clay 土, leather 革, silk 丝, wood 木, gourd 匏, bamboo 竹)

tuition ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かん, kan] (n) perception; intuition; the sixth sense; (P)
勘を働かせる[かんをはたらかせる, kanwohatarakaseru] (exp,v1) to use one's intuition; to use one's instinct; to use one's head
意を酌む;いを汲む;意を汲む(iK)[いをくむ, iwokumu] (exp,v5m) to enter into a person's feelings; to guess what somebody feels (using one's intuition)
感覚[かんかく, kankaku] (n,vs) sense; sensation; feeling; intuition; (P)
直感(P);直観(P)[ちょっかん, chokkan] (n,vs,adj-no) intuition; instinct; insight; hunch; (P)
直覚[ちょっかく, chokkaku] (n,vs,adj-no) intuition; insight
直覚的[ちょっかくてき, chokkakuteki] (adj-na) intuitive; intuitional
第六感[だいろっかん, dairokkan] (n) the sixth sense; intuition; hunch
良知[りょうち, ryouchi] (n) intuition

tuition ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค่าเรียน[n. exp.] (khā rīen) EN: school fees, tuition FR: frais scolaires [mpl]
สอนพิเศษ[v. exp.] (søn phisēt) EN: tutor ; give extra classes ; give tuition FR: donner des leçons particulières
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
คณิตศาสตร์สหัชญาณนิยม[n. exp.] (khanittasāt) EN: intuitionistic mathematics FR:
ความคิดริเริ่ม[n. exp.] (khwāmkhit r) EN: iniative ; intuitiveness ; origination FR: intuition [f]
พริบไหว[n.] (phripwai) EN: FR: tact [m] ; intuition [m]
สหัชญาณ[n.] (sahatyān) EN: intuition FR: intuition [f]
สหัชญาณนิยม[n.] (sahatyānniy) EN: intuitionism FR:
สัญชาตญาณ[n.] (sanchāttayā) EN: instinct ; intuition FR: instinct [m] ; intuition [f]
สัญชาตญาณนิยม[n.] (sanchāttayā) EN: intuitionism FR: intuitionnisme [m]
สังหร = สังหรณ์[v.] (sanghøn) EN: forebode ; presage ; have a premonition FR: pressentir ; avoir la prémonition ; avoir une intuition
ตาที่สาม[n. exp.] (tā thī sām) EN: the Third Eye ; intuition FR: intuition [f]
ไหวพริบ[n.] (waiphrip) EN: resourcefulnes ; sagacity ; astuteness ; cleverness ; adroitness ; intelligence ; aptitude ; sense FR: tact [m] ; sagacité [f] ; intuition [f] ; intelligence [f]
ญาณสังหรณ์[n. exp.] (yān sanghøn) EN: intuition FR: intuition [f]

tuition ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Intuition {f} | durch Intuition | einer Intuition folgenintuition | intuit | to play a hunch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tuition
Back to top